Algemene voorwaarden

DEFINITIES

1. Gebruiker: Verhuurservice Joop de Korte gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag,

2. Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker diensten worden verricht en/of een werk is aangenomen;

TOEPASSELIJKHEID Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van gebruiker, alsmede op de tussen gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Deze algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld.

AANBIEDINGEN

1. Een aanbieding van gebruiker is een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Mocht een aanbieding evenwel als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dat wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval is het aanbod gedurende twee weken na dagtekening daarvan geldig, tenzij gebruiker uitdrukkelijk anders heeft bepaald.

2. Alhoewel gebruiker de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen gebruiker en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

PRIJZEN, LEGITIMATIE, WAARBORGSOM

2. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, wijziging hebben ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3. Alle op de prijslijsten en offertes van gebruiker genoemde prijzen gelden per stuk en per dag, exclusief transportkosten en exclusief BTW. Voor meerdaagse huur geldt: 1e huurdag 100% van de daghuur 2e huurdag 50% van de daghuur, 3e en daarop volgende huurdagen 25% van de daghuur per dag(deel)

4. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.

5.Terzake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien de overeenkomst gebaseerd is op een overeengekomen som, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.

6.Gebruiker kan van de wederpartij, alvorens tot afgifte van zaken over te gaan de overlegging van een geldig legitimatiebewijs verlangen.

7.Gebruiker kan van de wederpartij, alvorens tot afgifte van zaken over te gaan, de betaling van een waarborgsom verlangen. De hoogte van deze waarborgsom is in overeenstemming met de waarde van het gehuurde. De waarborgsom is geen voorschot op de huur en wordt pas aan de wederpartij geretourneerd, op het moment dat de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan.

BETALING

1. Betaling dient contant te geschieden bij zulks naar keuze van gebruiker afhalen of terugbrengen van de gehuurde zaken dan wel met toestemming van gebruiker op rekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Het betreft hier een termijn als bedoeld in artikel 6:83,a BW.

2.Indien vooruitbetaling wordt overeengekomen, dient de wederpartij, voordat met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt, de helft van de overeengekomen of vermoedelijke prijs te voldoen. Het restant dient direct voor de aflevering te worden voldaan. Het betreft hier een termijn als bedoeld in artikel 6:83,a BW.

3. De vordering van gebruiker is evenwel terstond geheel opeisbaar waarbij het verzuim van de wederpartij meteen intreedt indien: a. de wederpartij een verzoek tot surséance van betaling indient of in staat van faillissement wordt verklaard; b. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd; c. de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet. In deze gevallen is gebruiker altijd gerechtigd om de goederen bij de wederpartij terug te halen. De wederpartij machtigt gebruiker bij deze zich toegang te verschaffen tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke, door de wederpartij of derden i.v.m. het terughalen van het gehuurde of het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden.

4. Schulden van de wederpartij -ongeacht uit welke hoofde dan ook- aan de gebruiker zijn brengschulden.

5. De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst met de gebruiker geacht als eerste te presteren. De garantieverplichting van de gebruiker wordt pas opeisbaar nadat de wederpartij de verschuldigde prijs geheel heeft voldaan.

6. Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken een rente verschuldigd van 1% per maand (gedeelte van een maand als maand beschouwd) over de nog openstaande prijs, tot aan die der algehele voldoening.

7.Alle door de gebruiker redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan de gebruiker is verschuldigd komen voor rekening van de wederpartij en worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van €175,-. Indien gebruiker genoodzaakt is de wederpartij terzake in rechte te betrekken is de wederpartij gehouden alle door de gebruiker gemaakte kosten van rechtsbijstand, waaronder begrepen de factuur van de door de gebruiker ingeschakelde raadsman, te betalen.

LEVER- EN/OF HUURTIJD

1.De door gebruiker vermelde levertijd is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83,a BW. Indien tussen partijen een huurovereenkomst is gesloten gaat de huurperiode in: bij bezorging door gebruiker op het moment van aflevering van de zaken op de overeengekomen plaats;bij afhalen op moment van in ontvangst nemen van de zaken door de wederpartij

2. De huurperiode eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn, waarna de wederpartij van rechtswege verplicht is de gehuurde zaken bij gebruiker terug te bezorgen.

3. Voor iedere week dat de wederpartij nalaat het gehuurde bij gebruiker terug te bezorgen, verbeurt de wederpartij een direct opeisbare boete, gelijk aan 20% van de totale huursom vermeerderd met het over de periode van verzuim verschuldigde bedrag aan huur.

4.De door gebruiker vermelde periode waarin door haar te verrichten werkzaamheden zullen worden uitgevoerd is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83,a BW.

5. Gebruiker zal de zaken die bezorgd worden afleveren aan de deur op de begane grond. De wederpartij staat er voor in dat deze plaats op de afgesproken afleverdatum goed bereikbaar is voor gebruiker en dat iemand aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de zaken. Indien de wederpartij gebruiker belet bestelde zaken bij de wederpartij af te leveren, wordt dit beschouwd als annulering op de dag van ingang huurperiode waarna de hieruit voortvloeiende kosten overeenkomstig artikel 10 voor rekening van de wederpartij komen.

6. Indien de wederpartij de zaken zelf bij gebruiker ophaalt dient dit te geschieden tijdens de openingstijden van gebruiker. Bezorging van goederen door de gebruiker buiten deze openingstijden, levering anders dan op de begane grond, hulp bij opbouw van het gehuurde, kan slechts na uitdrukkelijke toestemming vooraf van gebruiker. Hiervoor wordt arbeidsloon aan de wederpartij in rekening gebracht, tegen het op dat moment geldende uurtarief.

7. De wederpartij dient de zaken bij het in ontvangst nemen te controleren op eventuele manco's of gebreken. Deze dienen terstond, op straffe van verval van rechten, aan gebruiker gemeld te worden.

TERUGGAVE ZAKEN

1.De gehuurde zaken dienen op de ophaaldag op het met gebruiker overeengekomen tijdstip op de begane grond bij de deur klaar te staan. Er dient iemand aanwezig te zijn op het tijdstip van teruggave. Zijn de zaken niet gereed voor transport, dan zijn de extra kosten (huur en transportkosten) die hieruit voortvloeien voor rekening van de de wederpartij.

2. Ophalen van het gehuurde door gebruiker buiten kantooruren, ophalen anders dan van de begane grond, hulp bij afbraak van het gehuurde, kan slechts na uitdrukkelijke toestemming vooraf van gebruiker. Hiervoor wordt arbeidsloon aan de wederpartij in rekening gebracht, tegen het op dat moment geldende uurtarief.

3. Na teruggave van het gehuurde aan gebruiker vindt door gebruiker in zijn eigen bedrijfsvestiging een telling plaats, welke bindend is. Het meenemen van de zaken door de gebruiker is niet te beschouwen als een dergelijke controle.

4. De zaken dienen schoon, in de oorspronkelijke verpakking en gesorteerd geretourneerd te worden. Indien zaken vuil of alleen gespoeld terugkomen, worden afwaskosten aan de wederpartij in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 50% van de daghuurprijs per stuk.

GARANTIE

1. Gebruiker garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd.

2. Ten aanzien van de levering van niet door de gebruiker zelf vervaardigde zaken geldt de garantie alsmede de garantietermijn van de betreffende leverancier of fabrikant.

3. De in het tweede lid van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval: a. zich gebreken voordoen die het gevolg zijn van niet door of namens de gebruiker uitgevoerde onzorgvuldige behandeling en/of blootstelling van de zaak aan extreme omstandigheden; b. de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de gebruiker indient; c. de wederpartij, bij onzichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de gebruiker indient; d. de wederpartij de gebruiker niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen; e. werkzaamheden die verband houden met de door de gebruiker verrichte werkzaamheden, zonder toestemming van de gebruiker door anderen dan deze aan de zaak zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden aangetoond; f. gebruiker aan de wederpartij zaken heeft geleverd die krachtens overeenkomst of wettelijk voorschrift periodiek moeten worden gekeurd of aan een veiligheidsinspectie moeten worden onderworpen en waarvan die keuring of veiligheidsinspectie tijdens de garantietermijn niet door of in opdracht van gebruiker voor rekening van de wederpartij is geschied. AANSPRAKELIJKHEID

1. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld van gebruiker, voor enigerlei schade, diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de gebruiker uit welke hoofde dan ook onder zich heeft.

2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de door hem geleverde of verhuurde zaak, al dan niet in combinatie met bij die zaak behorende hulpstoffen.

3. Gevolgschade is te allen tijde van aansprakelijkheid voor de gebruiker uitgesloten. Indien onverhoopt toch aansprakelijkheid voor gebruiker kan worden vastgesteld zal deze nimmer het door gebruiker aan de wederpartij in rekening gebrachte bedrag te boven gaan.

4. In geval van huur vrijwaart de wederpartij gebruiker van alle aanspraken die derden in verband met het gehuurde jegens gebruiker mochten doen gelden.

OVERMACHT

1. Een tekortkoming kan de gebruiker niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.

2. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat gebruiker door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

3. Onder overmacht wordt mede begrepen: a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; b. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van gebruiker; c. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar gebruiker toe of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd, d. oorlog(sgevaar), blikseminslag, oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.

4. In geval van overmacht heeft de gebruiker binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

5. Na ontbinding van de overeenkomst heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden. ANNULERING Bij annulering van (een deel van) een door de wederpartij bij gebruiker geplaatste order, is de wederpartij aan gebruiker kosten verschuldigd: bij annulering tot 4 weken voor aanvang huurperiode 10% van de totale huurwaarde van het geannuleerde; tot 2 weken voor aanvang huurperiode: 25%; tot 1 week voor aanvang huurperiode: 40%; 1 week of minder: 50%: op de dag van ingang huurperiode: 100% van het totale huurbedrag.

ONTBINDING

2. Bij overlijden van de wederpartij (natuurlijk persoon) hebben de gezamenlijke erfgenamen van de wederpartij de mogelijkheid om de overeenkomst volledig uit te voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de reeds door de gebruiker gemaakte kosten. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen één maand na het overlijden van de wederpartij aan de gebruiker schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan de gebruiker het recht heeft de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.                                                                                                                                                                                                                                     

3. De gebruiker zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, indien alle werkzaamheden door hem zijn verricht dan wel een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs indien de werkzaamheden gedeeltelijk zijn verricht onverminderd het recht op vergoeding van de door hem geleden schade tengevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN TERUGNAME

1. Alle (op)geleverde, nog (op) te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de gebruiker totdat de wederpartij de prijs, die als tegenprestatie aan de gebruiker voor de door deze geleverde za(a)k(en) en/of verrichte dienst(en) kan worden aangemerkt en/of de vordering wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst volledig zijn betaald.              

2. Indien de wederpartij ingebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de gebruiker gerechtigd de nog bij de wederpartij aanwezige zaken, die onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd terug te nemen onverminderd de overige rechten van de gebruiker.

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ HUUR

1. Indien partijen een huurovereenkomst zijn aangegaan gelden de navolgende bijzondere voorwaarden en bedingen: a. Het gehuurde moet worden gebruikt overeenkomstig de bestemming die daaraan bij de huurovereenkomst wordt gegeven. De wederpartij verklaart zich bekend met die bestemming. b. De wederpartij verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huurovereenkomst weer aan de gebruiker te zullen teruggeven. c. De kosten van onderhoud en herstel, uit welken hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de wederpartij. De gebruiker heeft de te verhuren zaak op eigen kosten tegen brand of diefstal verzekerd. Alle lasten en belastingen terzake van de te verhuren zaak komen ten laste van de wederpartij. Deze dient tevens zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen om het gehuurde te plaatsen en te gebruiken. d. De gebruiker heeft te allen tijde het recht de verhuurde zaak te controleren en daartoe het bedrijf van de wederpartij te betreden. e. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker is het de wederpartij niet toegestaan de verhuurde zaak geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een maatschap of rechtspersoon. f. Alles wat door of vanwege de wederpartij op de verhuurde zaak wordt aangebracht wordt eigendom van de gebruiker, ongeacht diens recht de verwijdering daarvan te verlangen en daarmede de teruggave van de zaak in de staat waarin deze zich bij de aanvang van de huurovereenkomst bevond. g. Gedurende de duur van de huurovereenkomst is alle risico van het gehuurde voor de wederpartij. De gebruiker is in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, (niet) verborgen gebrek aansprakelijk. h. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt, aan de verhuurde zaak toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij dan wel of deze te wijten is aan derden. i. De wederpartij zal de gebruiker onverwijld in kennis stellen van een eventuele beslaglegging op de roerende of onroerende zaken van de wederpartij of op de verhuurde zaak, of een gedeelte daarvan, voorts van diens faillissement, diens aanvraag voor surséance van betaling of ondercuratelestelling.

1. Op alle geschillen over de door partijen gesloten overeenkomst alsmede over deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Geschillen, die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding is een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 17 van het EEG-Executieverdrag van 27 september 1968.

2. De in het eerste lid bedoelde aangelegenheden zullen, voor zover volgens dwingendrechtelijke competentieregels mogelijk en behoudens andersluidend beding, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement 's-Gravenhage.

GESCHILLEN

1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst zal de gebruiker het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.                                                  

1. Tenzij door de gebruiker anders wordt vermeld, gelden prijzen af gebruiker.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: